Artikkelit

Päivitetty Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia käsitteleville yrityksille

384Lukenut

Vuonna 2015 laadittu Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia käsitteleville yrityksille on päivitetty. Ohje on tarkoitettu sellaisenaan syötäviä tuorekasviksia (tuoreet juurekset, vihannekset, hedelmät) jalostaville yrityksille apuvälineeksi ehkäisemään ja ratkaisemaan ongelmia, joita toimija voi kohdata noudattaessaan lainsäädännön vaatimuksia.

Ohje sisältää toimialaan liittyviä hyviä käytäntöjä, joista osa tulee lainsäädännöstä ja viranomaisohjeista, ja osa on toimialan omia hyviä käytäntöjä, suosituksia ja ohjeita. Julkaisun on tarkoitus auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja osoittamaan asetettujen vaatimusten täyttyminen sekä erityisesti opastaa yrityksiä lainsäädännön soveltamisessa. Ohjeen käyttö on yrityksille vapaaehtoista ja toimija voi soveltaa sitä omaan toimintaansa soveltuvin osin. Hyvän käytännön ohjeiden lisäksi julkaisuun on koottu toimialaan liittyvää oheistietoa. Ohje koostuu seuraavista osista: 1) Toimiala ja lainsäädäntö, 2) Omavalvonta, 3) Hyvän käytännön ohjeet, 4) Kasviskohtaisia erityispiirteitä sekä liitteet, jossa on ohjeistusta käsienpesuun, maskinkäyttöön, haittaeläintentorjuntaan ynnä muuhun.

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille laadittiin vuonna 2015 ottaen huomioon toimialan lähtökohdat ja käytännöt. Kun kasvikset käsitellään raakana, ilman kuumennusta, tuote- ja prosessihygienian merkitys korostuu tuotantoketjussa. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi laatia ohje, jotta osataan ennakoida riskejä ja tuottaa turvallisia tuotteita. Mukana ohjeen laadinnassa oli työryhmä, joka koostui alan yritysten, kaupan sekä tutkimuksen ja kehityksen edustajista. Ohje arvioitiin silloisessa Evirassa ja se hyväksyttiin hyvän käytännön ohjeeksi. Ohje kattaa tuorekasvisten käsittelyketjun raaka-aineen vastaanotosta, prosessoinnista ja pakkaamisesta jakeluun asti. Alkutuotantoon on olemassa omat erilliset ohjeensa. Alkuperäinen ohje toteutettiin Tuorekasvisten turvallisuuden parantaminen –TuoPro -hankkeessa ja sen toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos. Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus.

Ohjeen päivityksestä vastasi Marja Lehto Lukesta ja siihen tuli kommentteja yrityksistä sekä Ruokavirastosta ja Tukesista. Päivityksen rahoitti Uudenmaan ELY-keskus. Ohje löytyy
Luken sivuilta  ja Ruokaviraston sivuilta sekä komission rekisteristä.

Kirjoittaja ja lisätietoja

Marja Lehto, Luonnonvarakeskus