Artikkelit

Elintarvikealan mikroyritysten jakelukanavaratkaisut alatoimialoittain

Kuva Päivi Töyli.
90Lukenut

Elintarvikeyritysten jakelukanavaratkaisut on yksi keskeisimmistä asioista yritystä kehitettäessä. Elintarviketeollisuudella on useita eri alatoimialoja, joiden tuotteiden jakelu on hoidettu eri tavoin. Erityisesti pienten yritysten voi olla hankala löytää tuotteillensa sopivia jakelukanavia. Monella elintarvikeyrityksellä olisi halua ja tuotantokapasiteettia valmistaa tuotteitaan nykyistä enemmän. Toisaalta pienellä yrityksellä ei välttämättä ole mahdollista laajentaa tuotantoaan niin, että se voisi tarjota tuotteitaan keskusliikkeiden valikoimaan.

Sopivien jakelukanavaratkaisujen löytäminen on erityisen tärkeää elintarvikesektorille, sillä suomalaisessa elintarviketeollisuudessa on paljon pieniä toimijoita. Suomen noin 2600 elintarvikkeita ja juomia valmistavasta yrityksestä 86 % työllistää alle 10 henkilöä ja 78 % alle 5 henkilöä (SVT i.a).

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetaan FoodCap-hanketta¹, jossa suomalaisille elintarvikkeita ja juomia valmistaville yrityksille tehtiin sähköinen kysely marraskuun 2023 – helmikuun 2024 aikana. Kyselyyn saatiin 132 vastausta mikroyrityksiltä.

Tilastokeskuksen² mukaan mikroyrityksessä työskentelee vähemmän kuin 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä rajaus tehtiinkin edellä mainitun perusteella.

Analyyseissä mukana olevat yritykset edustavat Tilastokeskuksen toimialaluokitustilastoon verrattuna hyvin elintarvikealan eri alatoimialoja. Mikroyritykset jaettiin seuraaviin alatoimialaluokittain: liha- ja kalatuotteet, kasvis- hedelmä- ja marjavalmisteet, leipomo- ja myllytuotteet, juomatuotteet sekä luokka muut, joka sisälsi myös maitotuotteiden ja eläinruokien valmistuksen.

Yksittäiset vähittäiskaupat yleisin mikroyritysten jakelukanava

Kuten taulukosta 1 huomataan, on yksittäiset vähittäiskaupat mikroyritysten yleisimpiä jakelukanavia, sillä 67 % yrityksistä myy tuotteitaan yksittäisten vähittäiskauppojen kautta. Myös alatoimialaloittain tarkasteltaessa kaikilla alatoimialoilla yksittäiset vähittäiskaupat ovat yleisin tai toiseksi yleisin jakelukanava.

Juomatuotteita valmistavissa yrityksissä ravintolat ovat yleisin myyntikanava, sillä 82 % vastanneista juoma-alan yrityksistä myy tuotteitaan tätä kautta. Myös liha- ja kalavalmisteita valmistaville yrityksille ravintolat ovat yleinen myyntikanava (67 %). Suoramyyntikanavat korostuvat leipomo- ja myllytuotteita (62 %) sekä kasvis-, hedelmä- ja marjatuotteita valmistavilla yrityksillä (67 %). Juomatuotteita (48 %) sekä leipomo- ja myllytuotteita (42 %) valmistavat mikroyritykset käyttävät suhteellisen usein myös keskusliikkeitä jakelukanavana samoin kuin ryhmä muut (57 %). Julkisia ruokapalveluita käyttää jakelukanavina vain 15 % vastanneista mikroyrityksistä. Kasvis-hedelmä ja marjatuotteita sekä juomatuotteita valmistavista yrityksistä yksikään ei ilmoittanut käyttävänsä julkisia ruokapalveluita jakelukanavana.

Taulukko 1. Suomalaisten elintarvikealan mikroyritysten käyttämät jakelukanavat toimialaluokituksen mukaan (n=132). Kolme yleisintä jakelukanavaa korostettu värillisellä taustalla (mikäli samoja %-lukuja enemmän kuin 3, korostus jätetty pois).

Yleisimmät jakelukanavat vaihtelevat toimialoittain

Kaikille alatoimialoille yksittäiset vähittäiskaupat ovat tärkeitä jakelukanavia, mutta alatoimialoilla on eroja muiden yleisten jakelukanavien osalta. Suoramyynti korostuu leipomo- ja myllytuotteilla sekä kasvis-, hedelmä- ja marjatuotteilla. Ravintolat ovat yleisiä jakelukanavia juomatuotteilla sekä liha- ja kalatuotteilla. Julkiset ruokapalvelut, elintarviketeollisuus ja tukut ovat mikroyrityksissä vähiten käytettyjä jakelukanavia.

Kirjoittajat
Margit Närvä ja Terhi Junkkari
Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Lähteet:
Suomen virallinen tilasto (SVT). (i.a.). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=2342-6217. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024]. Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/
1) Junkkari, T., & Viljamaa, A. (27.1.2023). Ruoka-alan pienet kasvun polulle. SeAMK verkkolehti. https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/ruoka-alan-pienet-kasvun-polulle/
2) Tilastokeskus. (i.a.). Mikroyritys, määritelmä. https://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html