ArtikkelitKansi

Kasvunälkäinen elintarvikeala

1.41TLukenut

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja. Ala koostuu kahdesta päätoimialasta, jotka ovat elintarvikkeiden valmistus ja juomien valmistus. Elintarviketeollisuudessa työskentelee kokoaikaisesti noin 34 000 henkilöä lähes 1 800 yrityksessä. Lisäksi maassamme toimii noin tuhatkunta lähiruokayritystä. Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli 11,2 miljardia euroa, jossa kasvua vuotta aiempaan oli 4 %.

Ala on mikroyritysvaltainen, sillä 67 % yrityksistä työllistää alle neljä henkilöä. Elintarvikealan yritykset ovat merkittäviä kausityön tarjoajia. Toimipaikkoja on kaikkialla Suomessa, ja monet niistä ovat keskeisiä työllistäjiä alueillaan. Alan välillinen työllistävä vaikutus on suuri. Alan merkitys on aiempaa paremmin huomattu myös poliittisella tasolla.

Trendit ja ilmiöt muokkaavat ruokamaailmaa, ja joustavat ruokailutavat lisääntyvät. Kuluttajat ovat yhä tiedostavampia, ja odotukset tuotteita sekä ruokapalveluita kohtaan nousevat. Vastuullisuus ja kotimaisuus ovat nosteessa. Maku ja elämyksellisyys korostuvat, ja toisaalta myös kiireisen arjen helpottajat.

Kuva 1. Elintarvikealan (TOL 10 ja 11)
odotuksia eri osatekijöiden kehityksestä tulevan vuoden aikana, %. Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2019. Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Uudistumis- ja innovointikyky turvaa yritysten menestymistä

Kuluttajalähtöisyys ja uudistuminen korostuvat kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa kotimaisessa ja kansainvälistyneessä liiketoimintaympäristössä. Elintarvikealan tietoisuus viennin tuomista kasvumahdollisuuksista on lisääntynyt, ja parhaat mahdollisuudet alan kasvuun ovat vientimme monipuolistuvassa kehityksessä. Kotimainen kysyntä on kuitenkin elintarviketeollisuuden kivijalka.

Elintarvikealan pk-yritykset arvoivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät koko maata ja vertailutoimialoja paremmiksi. Toimialan suhdanneodotukset ovat kuitenkin heikentyneet vuoden takaisesta. Suhdanteiden paranemista ennakoi alan yrityksistä yhä harvempi ja ennallaan pysymistä useampi. Odotuksiin heijastuvat yleiset käsitykset talouden kehityksestä. Nämä tiedot käyvät ilmi elintarvikkeiden valmistuksen pk-toimialabarometristä. Kysely tehtiin kesällä 2019, ja siihen vastasi 196 elintarvikealan yritystä.

Liikevaihdon, tilausten määrän ja innovaatioiden, tuotannon sekä tuotteiden kehityksen odotetaan kasvavan eniten. Seuraavaksi vahvimmin uskotaan kannattavuuden paranemiseen sekä materiaalihintojen ja palkkakustannusten nousuun. Vähiten muutosta nähtiin tuonnin arvossa, kansainvälistymiseen panostamisessa ja viennin arvossa. Näkymiä voidaan luonnehtia vuoden 2018 arvioita vaisummiksi, mutta myönteisiksi.

Elintarvikeyritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan erilaisia digitaalisia palveluja. Barometrissa elintarvikealan yritykset näkivät digitaalisuuden vahvistavan erityisesti yrityskuvaa, mahdollistavan uusien asiakasryhmien tavoittamisen sekä parantavan asiakaspalvelua, mikä nähtiin elintarvikealalla muita vastaajaryhmiä merkittävimpinä. Yritysten digitaalisen toiminnan aktiivisuus keskittyy kuitenkin pitkälti nettisivuihin ja sosiaaliseen mediaan, joten digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin tarttumiseen tarvitaan lisää panostuksia.

Kuva 2. Elintarvikealan pk-yritysten kasvuhakuisuus, %.
Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2019. Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvunälkäisiä, sillä reilusti yli puolet (65 %) barometriin vastanneista on kasvamaan pyrkiviä. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautui 22 % ja mahdollisuuksien mukaan kasvua haki 43 % elintarvikeyrityksistä. Vailla kasvutavoitteita olevia elintarvikeyrityksiä oli kyselyssä 12 %, kun vuosi sitten osuus oli pienempi, 6 %. Juomia valmistavat yritykset janoavat kasvua muita vertailualojen enemmän, kuten kuvassa 2 ilmenee.

Investoinnit ja tuotetarjonnan kehittäminen ovat olleet elintarvikealalla eniten käytetyt uusiutumistoimet barometrin mukaan. Uudistumista on haettu myös toimintatapojen kehittämisestä ja henkilöstön rekrytoinneista. Kehittämistarpeissa korostuvat, kuten aieminkin, myynti ja markkinointi.

Ruoka on osa arkea ja osa juhlaa. Ala on pullollaan makuja, tuoksuja ja upeita innovaatioita. Elintarviketeollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa, sillä kotimaisilla tuotteilla on keskeinen asema ruokapöydässämme. Tuotteita tai suomalaisia raaka-aineita löytyy yhä useammin myös kansainvälisen kuluttajan lautaselta ja lasista.

Toimialaraportit löytyvät toimialapalvelun verkkosivuilta osoitteesta www.tem.fi/toimialapalvelu

Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus