Artikkelit

IKE-hiilijalanjälkilaskuri avuksi elintarviketuotteiden hiilijalanjäljen arviointiin

Kuvakaappaus IKE-hiilijalanjälkilaskurista.
223Lukenut

Euroopan unionin vihreän siirtymän kestävyysraportointivaatimukset tuovat yhä enenevissä määrin uusia velvoitteita myös elintarvikealan toimijoille. Esimerkiksi kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tulee asteittain vaikuttamaan myös suomalaisiin erikokoisiin yrityksiin.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Ilmastokestävät elintarvikeprosessit -hankkeessa kehitettiin elintarvikeprosesseissa syntyvien tuotteiden hiilijalanjäljen arviointiin erityisesti keskittyvä maksuton IKE-hiilijalanjälkilaskuri. Microsoft Excel-pohjaisen hiilijalanjälkilaskurin ja sen käytön tukena käytettävän laskentaohjeistuksen avulla myös mikro- ja pk-yritysten toimijat voivat itsenäisesti arvioida omien tuotteidensa hiilijalanjälkivaikutuksia. Laskenta-arvioinneista saatavia tuloksia ja hankkeessa laadittua Elintarvikealan pk-yritysten ympäristövaikutusten hallinnan opasta hyödyntämällä voidaan yrityksen elintarviketuotetta ja valmistusprosessia kehittää entistä kestävämmäksi ilmastonäkökulmasta.

Mitä IKE-hiilijalanjälkilaskuri kertoo?

IKE-hiilijalanjälkilaskurilla pystytään huomioimaan omilla laskentavälilehdillään raaka-aineet, pakkausmateriaalit, jätteet ja sivuvirrat, energia sekä logistiikka. Kyseessä on siis niin sanottu kehdosta portille -arviointi, joka ei huomioi tuotteen käyttöä tai sen käytöstä poistoa. Tuloksia pystytään tarkastelemaan yhteenvetosivulta, josta on mahdollista ladata myös Euroopan komission laatimaa PEF-ohjeistusta (Product Environmental Footprint) mukaileva raportti. Tasetarkastelusivulla tuloksia voidaan tarkastella yksikkökohtaisesti huomioiden kaikki laskentaan syötetyt arvot, kuten esimerkiksi jonkin tietyn raaka-aineen vaikutus kokonaisuudesta. Laskennan taustatietona on hyvä käyttää todellisia prosessista kerättyjä päästökertoimia, mutta arviointia varten on koottu myös valmis kattava päästökerrointietokanta lähdetietoineen. PEF-ohjeistuksen lisäksi laskenta pohjautuu ISO-standardeihin 14040, 14044 ja 14067.

Kehitystyötä tehtiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan alueen elintarvikealan yritysten kanssa, joilta saatiin arvokasta käyttäjäkokemusta ja palautetta työkalun toiminnasta hankkeen aikana järjestetyistä työpajoista ja tuotekohtaisista laskennoista. IKE-hiilijalanjälkilaskurin käyttö ja arviointitulokset on haluttu tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi, jolloin myös niiden luotettavuuden arviointi on mahdollisimman helppoa.

Hankkeessa julkaistuja oppaita hyödyntämällä yritykset pystyvät arvioimaan ja vertailemaan laskentatulostensa vaikutuksia omien tuotteidensa ja prosessiensa kehitystyössä esimerkiksi jonkin tietyn raaka-aineen tai laitekohtaisen energiankulutuksen osalta. Laskurin käytön toivotaan vähentävän kynnystä itsenäiseen päästöarvioinnin suorittamiseen ja valmistavan yrityksiä tulevaan, entistä tiukempaan ympäristölainsäädäntöön.

IKE-hiilijalanjälkilaskuriin ja muuhun hankkeessa tuotettuun materiaaliin voit tutustua hankkeen verkkosivuilla.

Kirjoittaja
Joni Viitala
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja toimi projektipäällikkönä Ilmastokestävät elintarvikeprosessit -hankkeessa, rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.