Maakunnista

Ajankohtaista Varsinais-Suomen ruokaketjusta

https://youtu.be/ZmnY8Q93b1Y
841Lukenut

Ruokaketju on merkittävä aluetaloudellinen toimija Varsinais-Suomessa. Alueellisen tilastoinnin ja tutkitun tiedon avulla luodaan pohjaa ruokaketjun tulevaisuuden kehittämiselle, yhteisille suunnille ja yhteistyökumppanuuksille.

Ruokaketjun merkittävyyttä voidaan mitata monella eri tavalla hyödyntämällä erilaisiin tietolähteisiin perustuvia tilastoja. Ajantasainen, yhtenäinen ja kaikille avoin tietokanta on tärkeää, jotta alueen ruokaketjun kehittäminen tapahtuu samaan suuntaan ja samoihin pohjatietoihin perustuen. Tähän tarpeeseen on vastattu luomalla Varsinais-Suomen ruokaketju lukuina -sivusto, jonne on koottu tietoa alueen ruokaketjun erityispiirteistä sekä infograafeina että tekstinä. Https://vs-lähiruoka.fi/ruokaketju voi näppärästi kopioida haluamansa tilastograafin esityksiin ja materiaaleihin sekä täydentää kuvien sanomaa poimimalla tekstistä oleellisimpia asioita.

Kuva 1. Varsinais-Suomen ruokaketjun tunnuslukuja on koottu yhdelle sivustolle https://vs-lähiruoka.fi/ruokaketju/. Ruokaketjua kuvaavissa luvuissa on hyödynnetty sekä Tilastokeskuksen että Aitoja makuja tilastojen tietoja.

Kuntien toimijoilta tuli toive koota ruokaketjun tilastotietoa myös seutukunnallisesti, jotta ruokaketjun merkittävyydestä saadaan tarkempaa käsitystä. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnallisen päätöksenteon tukena. Tähän toiveeseen vastattiin tekemällä seutukuntakohtaiset infograafit elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä.

Kuva 2. Seutukuntien rooli on tärkeä Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämistoiminnassa. Jokaisen seutukunnan, Turun seutu, Vakka-Suomi, Salon seutu, Turunmaa ja Loimaan seutu, jalostavista elintarvikeyrityksistä koottiin infograafit.

Tulevaisuuden kehitystarpeet selvityksen alla

Ajantasaisen ja kaikille avoimen tilastokannan lisäksi ruokaketjun kehittäminen tutkittuun tietoon pohjautuen on Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämisen perusta. Tulevaisuuden Kehittämistarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa TuKeVa -hanke käynnistyi vuoden 2021 alusta ja vastaa juuri tähän tarpeeseen. TuKeVa-hanke tuottaa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä luotsaavan avoimen tietokokonaisuuden Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet, jotta alueen ruokaketjun kehittämistyötä tehdään myös jatkossa samojen linjauksien mukaisesti päätöksenteon ja toiminnan eri tasoilla.

Hankkeessa  tehdään mittava määrä alueen ruokaketjun yritysten haastatteluita, yhteensä 150. Haastatteluita tehdään ruokaketjun eri osista, mutta painottuen elintarvikkeita ja juomia jalostaviin yrityksiin. Haastatteluista nousseita yritysten tulevaisuuden suunnitelmia, toimintaympäristön uhkia ja mahdollisuuksia peilataan sekä kansalliseen että kansainväliseen tutkimustietoon. Kun seuraava ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 alussa, on kasassa kattava tietopaketti, jolla ohjataan ruokaketjun kehittämistyötä, pellolta pöytään.

Innovatiiviset ruokaketjut keskeisiä Älykkään erikoistumisen -ohjelmassa

Varsinais-Suomessa käynnistettiin maakuntaliiton koordinoimana Älykkään erikoistumisen toimenpideohjelman ja kumppanuuksien valmistelu keväällä 2020. Yksi kolmesta Varsinais-Suomen Älykkään erikoistumisen ohjelman painopisteistä maakuntaohjelman 2018-2021 mukaisesti on innovatiiviset ruokaketjut.  Kaksi muuta teemaa ovat sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio sekä lääke- ja terveysteknologia.

Innovatiiviset ruokaketjut on jaettu alueelle keskeisten teemojen alle, joita ovat:

• Uudet viljelykasvit
• Kiertotalousratkaisut
• Mittaaminen & datan hyödyntäminen
• Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit
• Kalatalous
• Ruokamatkailu & ravintolat

Teemojen ympärille koottiin työryhmät, joiden tavoitteena oli kartoittaa alueen toimijat ja osaaminen, tarvittavat toimenpiteet teeman edistämiseksi alueella sekä etsiä sellaisia yhteistyökumppaniverkostoja, joiden osaaminen täydentää alueen omaa potentiaalia. Isoimpana tavoitteena on tietysti näiden teemojen edistäminen kansainvälisessä yhteistyössä.

Kokemukseni mukaan Älykkään erikoistumisen kattoteema antaa hedelmällisen pohjan keskustella alueelle tärkeistä teemoista, synnyttää uusia yhteistyökuvioita sekä katsoa rohkeasti alueen potentiaalia kansainvälisessä tutkimus- ja kehittämisympäristössä. Työ palveli ja palvelee ihan kaikkea yhteistä tekemistä, olipa kyse sitten Älykkäästä erikoistumisesta, yhteisistä paikallisista hankkeista tai vaikkapa tiedostusyhteistyön lisäämisestä.

Ruokaketjun kehittämistyön katse ja odotukset ovat jo tiukasti tulevaisuudessa. Erilaiset verkostot, työryhmät, tilastot ja tutkimustieto antavat sopivasti virikkeitä uuden suunnittelulle ja käynnistämiselle.

Kirjoittaja
Johanna Mattila, Turun yliopisto, Brahea-keskus