Artikkelit

Yhteistyöllä ja datalla kasvua ruokaketjuun

Woman cooking
296Lukenut

Globaalit ilmiöt, kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos, synnyttävät uutta lainsäädäntöä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmiöt ja niiden synnyttämät muutospaineet ovat niin suuria, että niitä ei kukaan voi ratkaista yksin: tarvitaan yritysten, julkisen sektorin ja tutkimuksen yhteistyötä. Business Finlandin mukaan laaja-alaiset kumppanuudet tuottavat lisäarvoa ja synnyttävät uusia markkinoita: ”Ekosysteemit ovat suurempia kuin osiensa summa”.

Food Data Finland -hankkeessa elintarvikeketjun datanhallinnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin haetaan ratkaisuja alkutuotannon, elintarviketeollisuuden, kaupan ja ruokapalvelutoimijoiden ekosysteemiyhteistyön avulla.

Kaikkia toimialoja koskevien myllerrysten, kuten energian saatavuuden ja hinnan, yleisen inflaation, toimitusketjun haasteiden ja geopoliittisen epävarmuuden, lisäksi elintarvikeketjua tulee koskemaan runsaasti erilaisia EU-lainsäädännön velvoitteita sekä vihreään siirtymään että dataan liittyen. Tätä on regulaatiotsunamiksikin kutsuttu.

Jatkossa tarvitsemme koko ruokaketjussa paljon enemmän dataa helposti liikuteltavassa ja prosessoitavassa muodossa, jotta saamme pidettyä asiakkaamme, täytettyä lainsäädännön velvoitteet ja vieläpä mahdollistettua EU-taksonomian mukaisen rahoituksen. Toisaalta datanhallinnan merkityksen kasvu ei ole uhka vaan myös mahdollisuus koko suomalaiselle ruokaketjulle löytää uudenlaista kilpailukykyä, sekä kotimaassa että ulkomailla. Kaikkeen tähän toteutamme ratkaisuja Business Finlandin osittain rahoittamassa Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa.

Projektit tuovat konkretiaa

Food Data Finland -kasvumoottorihankkeessa tehdään koko ruokaketjua hyödyntäviä yhteistyöprojekteja, joihin sinäkin voit osallistua. Projektit voivat keskittyä esimerkiksi yhteisiin tietomalleihin tai ne voivat olla vaikkapa tuotekehitysprojekteja. Yhteisistä tietomalliprojekteista hyvä esimerkki on Ruoan vastuullisuuden tietomallin projekti, jossa rakennettiin koko ruokaketjulle yhteistä tapaa jakaa vastuullisuuteen liittyvää tietoa helpommin. Projektin fasilitoi hankkeen koordinaattori GS1 Finland ja siihen osallistui hankkeen johtoryhmän edustajat alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta ja kaupasta. Projektin tuotokset ovat kaikkien saatavilla osoitteesta fooddata.fi.

Smart agriculture, farm. Interactive QR Code Plant Tags & Signs and hand using mobile phone application detail with salad vegetable garden plan.

Syksyllä 2023 alkaa yhteinen projekti GS1 2D-koodin kuluttajaviestinnän tietomalliin liittyen. GS1 2D-koodi mahdollistaa paljon uusia käyttötapauksia, kuten paremman kuluttajakommunikaation ja -markkinoinnin, ja myöhemmin myös esimerkiksi tuotteiden eräseurattavuuden ja varastonhallinnan. Nyt käynnistyvä projekti keskittyy kuluttajaviestintään, ja siinä rakennetaan yritysten kyvykkyyksiä kertoa tuotteistaan suoraan kuluttajille digitaalisten keinojen avulla.

Projektit voivat olla myös dataan keskittyviä tuotekehitysprojekteja, joissa kehitetään esimerkiksi vientimarkkinoille sopivia sovelluksia.

Yhteistyöllä datasta tulee rakenteeltaan liikuteltavaa

Kukin toimija päättää itse datansa sisällöstä, mutta datan rakenteen kannattaa olla yhdenmukaista, jotta se saadaan kulkemaan ketjussa vaivattomasti. Tämän mahdollistaminen vaatii koko ketjun yhteistyötä. Muun muassa tulevat EU-vaatimukset tähtäävät datan jakamisen kehittämiseen, ja tietoa pitäisi pystyä välittämään tehokkaasti yrityksen sisällä, toimijoiden välillä, viranomaisille ja kuluttajille.

Raportointivaatimukset kasvavat koko ketjussa, ja jos jokainen yritys tai jopa sen sisäinen funktio määrittää omat tapansa asioiden todentamiseksi tai kuvaamiseksi, tiedonkulku pysähtyy, tai tiedot eivät ole keskenään vertailtavissa. Ruokaketjuun syntyy tarpeettomia kustannuksia, kun jokainen toimija kehittää itse oman tapansa vastata toimintaympäristön tietovaatimuksiin. Kun teemme yhdessä, saamme käyttöömme tarvittavat tiedot helpommin ja datasta tulee yhteisen kielen avulla rakenteeltaan yhteensopivaa ja liikuteltavaa. Lisäksi yhdessä tekemällä meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten dataa jatkossa käsitellään.

Kilpailu kotimaassakin on kansainvälistä

Vaikka Food Data Finland -kasvumoottorihanke ja sitä kautta muodostuva ruokaketjun, tutkimuslaitosten ja järjestelmätoimittajien ekosysteemi on ruokaketjussa ainutlaatuinen, vastaavanlaisia ekosysteemejä on muitakin. Business Finland tukee ja rahoittaa lukuisia ekosysteemejä, ja sen mukaan ne mahdollistavat toimijoiden kykyä pärjätä ja kasvaa kansainvälisessä kilpailussa. Vaikka yrityksellä ei olisikaan aikomusta hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta, kilpailu kotimaassakin on kansainvälistä. Business Finland näkee, että yhteistyö vie kaikkia toimijoita pidemmälle ja yhteistyöstä hyötyvät kaikenkokoiset toimijat. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat valmiuksia kasvaa ja isommat yritykset puolestaan saavat vauhtia uudistumiseen.

Halutatko kuulla lisää Food Data Finland -hankkeesta? Ota yhteyttä Satuun, satu.hulkkonen@gs1.fi.

Kirjoittaja
Satu Hulkkonen
Food Data Finland -hankepäällikkö