ArtikkelitKansi

Vientipolku selkeyttämään viennin prosesseja

Elintarvikeviennin prosessikuvaa ei Suomessa ole aiemmin ollut. MTK:n ja Aava&Bang:n Iskussa Maailmalle -ohjelman suunnittelema vientipolku auttaa yrityksiä ja palveluntarjoajia hahmottamaan kansainvälistymisen prosessia ja vaiheita.
1.1TLukenut

MTK ja Aava & Bang Oy:n Iskussa maailmalle -kasvuohjelma lanseerasivat tammikuussa elintarvikealan yhteisen vientipolun www.mtk.fi/vientipolku.

Yhteisenä tavoitteena ruokaviennin kasvattaminen

Suomen elintarvikeviennin potentiaali puhuttaa ja sen kasvattaminen on tunnistettu koko Suomen yhteiseksi tavoitteeksi. Tähän saakka Suomen elintarvikevienti on ollut pitkälti taktista ylimäärävientiä, ja harva suomalaisyritys on tunnistanut viennin varsinaisena osana yrityksensä suunnitelmallista liiketoimintaa. Asia on muuttumassa, vaikkakin yritysten on edelleen vaikea hahmottaa kompleksista kokonaisuutta.

MTK:n luotsaamassa, maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa RuoKasvu-hankkeessa on tunnistettu pk-yritysten vientiin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Yhdeksi tunnistetuksi ongelmaksi kansainvälisen kaupan suunnittelussa on noussut se, ettei viennin prosesseja tai viennin vaatimaa aikajännettä täysin ymmärretä. Tällöin yrityksen yhteisen tahtotilan ja resurssien tarpeen tunnistaminen vaikeutuvat kuin myös tavoitteiden asettaminen ja päätöstenteko. Tämä hankaloittaa myös johdon, omistajien ja hallituksen sitoutumista, joka on edellytys onnistuneelle vientitoiminnalle.

MTK:n ja Aava&Bang:n rakentama vientipolku on rakennettu selkeyttämään ja tukemaan yllä mainittuja haasteita. Vastaavaa prosessikuvaa ei Suomessa ole aiemmin julkaistu. Vientipolku avaa viennin prosesseja ja auttaa yritystä kulkemaan näiden läpi askel askeleelta. Vientipolku toimii konkreettisena työkaluna yrityksen viennin strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Se tukee myös yhteistyökumppanuuksien oikea-aikaisessa löytämisessä ja niiden tarpeiden tunnistamisessa.

Elintarvikeviennin prosessikuvaa ei Suomessa ole aiemmin ollut. MTK:n ja Aava&Bang:n Iskussa Maailmalle -ohjelman suunnittelema vientipolku auttaa yrityksiä ja palveluntarjoajia hahmottamaan kansainvälistymisen prosessia ja vaiheita.

MTK:n sivuilta palveluja Vientipolun oikeaan kohtaan

Vientipolulle on tarjolla runsaasti apuja. Julkiset kansainvälistymispalvelut ovat moninaiset, mutta aina ei ole ihan selvää se, mistä voi hakea apua mihinkin kansainvälistymisen vaiheeseen. MTK:n Vientipolku -nettisivuilla on tätä tukemaan rakennettu ”Palvelut vientipolulla” -osio. Tässä osiossa esitellään polun eri vaiheiden julkisen sektorin toimijoita selkeyttäen näiden palveluita ja roolia vientipolulla. Sivusto auttaa pk-yrityksiä löytämään apuja kuhunkin polun vaiheeseen tuoden yhteen oikeat tahot oikeaan aikaan.

Julkisten palveluiden sijoittuminen Vientipolulle

Yleisesti voidaan linjata, että polulla lähdetään liikkeelle Team Finlandin yhteydenottolomakkeen tai alueellisen Team Finland -koordinaattorin opastuksella. Vientipolulla mahdollistamisen vaihe (keltainen) voidaan toteuttaa pääasiassa ELY:n kehittämispalvelujen avulla. Sen lopputuloksena yrityksellä on selkeä kuva siitä, haluaako se lähteä satsaamaan vientiin ja vaaditaanko yritykseltä vielä toimenpiteitä ennen varsinaisen strategisen suunnitteluvaiheen aloittamista.

Vientipolun keltainen, eli mahdollistamisen vaihe toimii vientiin lähtemisen liikennevaloina.

Sinisessä − strategisen suunnittelun vaiheessa − siirrytään varsinaisiin kansainvälistymispalveluihin ja esimerkiksi Business Finlandin, Food from Finland -ohjelman pariin. Tässä polun osassa tarkistetaan esimerkiksi Ruokaviraston avustuksella myös vientivaatimukset ja tehdään markkina-analyysi sekä muut pohjustavat selvitykset.

Tuumasta toimeen

Riskienhallintavaiheessa tehdään varsinaiset kotityöt operatiivisen toiminnan pohjaksi ja siirrytään tuumasta toimeen. Operatiivisen suunnittelun vaiheessa yrityksen omien resurssien tarve korostuu edelleen ja näitä rakentamaan tarvitaan asiantuntijoita, aikaa ja rahaa. Tällöin myös yhteistyön ja verkostojen rooli korostuvat. Yhteistyömahdollisuuksia voi löytää esimerkiksi hankkeista. Paikallisista ja kansallisista hankkeista saa lisätietoja Aitoja makuja -sivustolta.

Kaikkiin polun vaiheisiin ei julkisia palveluita ole tarjolla, mutta kussakin vaiheessa kannattaa tarkistaa kansainvälistymisen vaihetta tukevat rahoitusinstrumentit ja olemassa olevat palvelut. Mikäli palveluita ei löydy, voi hakea asiantuntija-apua esimerkiksi Business Finlandin Expert Search -palvelun kautta.

Vienti on maraton – ei pikamatka

Ennen vientiin lähtemistä on tärkeää, että yritys hahmottaa viennin prosessit. Asiakassuhteiden rakentaminen vaatii aikaa, rohkeutta ja paikallista läsnäoloa. Yrityksen pitää muistaa, ettei vienti ole nopea tapa kasvattaa myyntiä. Onnistunut vienti on huolellisesti harkittua toimintaa, joka vaatii resursseja ja oikeaa osaamista. Kaiken pohjalla on yrityksen oma, vahva tahtotila ja tavoite.
Menestyneimmät viejät ovat sekä kärsivällisiä että aktiivisia. He ovat valmiita rakentamaan potentiaalisia asiakassuhteita pitkäjänteisesti, samalla uusia asiakkuuksia ja mahdollisuuksia jatkuvasti kartoittaen. Vienti avaa myös uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, sillä maailmalla emme kilpaile, vaan voimme onnistua vain yhdessä.

Lisätietoja Vientipolusta
Mikaela Vuorisalmi, MTK, mikaela.vuorisalmi@mtk.fi
Oona Ikonen, Aava & Bang Oy, oona.ikonen@bang.fi