ArtikkelitKansi

Puhetta kestävämpien julkisten ruokapalvelujen puolesta Itämeren alueella

Ruoka oli kokonaisuudessaan kasvisruokaa ja ylijäämäruokaa osallistujat pystyivät ottamaan mukaansa lähtiessään tilaisuudesta. Kuva Urszula Ala-Karvia.
1.17TLukenut

Julkisissa ruokapalveluissa on pohdittu kestävään kehitykseen tähtääviä toimia jo vuosia. Aihe on erittäin monitahoinen ja käytänteiden vieminen arkipäivän toiminnaksi voi olla haastavaa. Tällä hetkellä Itämeren alueen maiden välillä ei ole virallista yhteistyötä, joka tähtäisi julkisten ruokapalvelujen kestävän kehityksen osaamisen edistämiseen. Eri maissa toimivat julkiset hankkijat ja ruokapalveluammattilaiset tarvitsevat työkaluja, jotka mahdollistavat aiempaa yksinkertaisemman ja paikallisesti sopeutetun tavan toimia monimutkaisten kestävyyshaasteiden kanssa. Tarvitaan sellaisia yhteistyön muotoja, joiden avulla voitaisiin oppia ja innovoida uusia kestäviä toimintatapoja monenlaisten organisaatioiden ja liiketoimintamallien tarpeisiin.

Ruralia-instituutti koordinoi StratKIT-hanketta

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti koordinoi vuoden 2019 alussa alkanutta Itämeren alueen aluekehitysrahaston (Interreg Baltic Sea Region) rahoittamaa StratKIT-hanketta (Innovative strategies for public catering – sustainability toolkit across Baltic Sea region). Hankkeessa on Ruralian lisäksi mukana 12 kumppania kaikkiaan kuudesta maasta: Suomesta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Virosta ja Venäjältä. Suomessa toinen hanketoteuttaja on Ammattikeittiöosaajat ry. Hankkeen alkuvaiheessa on kartoitettu mukana olevien maiden julkisten ruokapalveluiden nykytilanne ja osaamistaso kestävän kehityksen näkökulmasta. Jokaisessa maassa tullaan pilotoimaan erilaisia kestävän kehityksen toimintatapoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi ruokahävikkiin tai kasvispainotteisen ruokailun lisäämiseen.

StratKIT-hanke kestää vuoden 2021 kesäkuuhun saakka. Tavoitteena on rakentaa julkisia ruokahankintoja tekevien ja ruokapalveluita tuottavien organisaatioiden tarpeisiin käytännön kestävyystyökalu, joka tarjoaa julkisille toimijoille selkeitä ja yksinkertaisia tapoja edistää kestävämpiä ruokapalveluita. Aktiivinen viestintä ja tiedottaminen hankkeen aikana löytyvistä hyvistä käytännöistä sekä erilaisten kokeilujen avulla saatavista tuloksista on myös keskeistä toimintaa. Hankeaikana Itämeren alueen maiden julkisten ruokapalvelujen ammattilaiset tulevat kohtaamaan toisiaan mm. lukuisissa yhteiskehittämisen työpajoissa.

Ammattilaiset yhden pöydän ympärillä

Ensimmäinen sidosryhmiä osallistava tapaaminen järjestettiin Helsingissä 20.8.2019. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden alustuksia mm. kouluruokailun kehittymisestä, hävikin hallinnasta sekä kasvispainotteisempaan ruokailuun siirtymisestä. Esitysten välillä osallistujilla oli mahdollisuus kysyä tai kommentoida ja aktiivisesti tätä mahdollisuutta käytettiinkin hyväksi. Osallistujat kertoivat myös omia kokemuksiaan ja jakoivat hyväksi havaittuja käytänteitä. Tilaisuuden loppupuolella osallistujat jakautuivat viiteen ryhmään, joista jokaisessa pohdittiin tiettyä erityisteemaa, esimerkiksi ravitsemusta, hankintojen roolia kestävän kehityksen edistämisessä tai ruokahävikin vähentämistä.

Jokaisessa mukana olevassa maassa tullaan järjestämään vastaavanlainen tapahtuma syksyn 2019 aikana. Loppuvuodesta järjestetään ensimmäinen Itämeren tason keskustelu- ja verkostoitumistapahtuma alan ammattilaisille Tallinnassa.

Lisätietoja
Leena Viitaharju, Urszula Ala-Karvia, Sari Bäck
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti