ArtikkelitKansi

Ruokaklusteri kansainvälistymisen tukena

145Lukenut

Ruoka-alan elinkeinotoimintaa, innovaatioita ja kansainvälistymistä Etelä-Savossa haluttiin vauhdittaa ruokaklusterin avulla. Etelä-Savon ruokaklusteri laajentaa pitkäaikaista elintarvikealan yhteistyötä ja nostaa yritysten roolin aiempaa vahvemmaksi.

Etelä-Savon ruokaklusterin perustamiseen kannusti Etelä-Savon maakuntaliiton laatima älykkään erikoistumisen strategia (ÄES), jonka toimeenpanoa maakunnan klusterit edistävät konkreettisilla toimenpiteillään.

Klustereiden kansainvälistymisessä merkittävä toimija on European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Tälle alustalle Etelä-Savon ruokaklusteri ilmoittautui heti perustamisen alkuvaiheissa heinäkuussa 2022. Etelä-Savon ruokaklusterissa on huomattu, että liittyminen ECCP:n verkostoon on ollut erittäin hyödyllistä, sillä se on avannut monia ovia kansainvälistymiseen, auttanut kontaktien hakemisessa ja tehnyt Etelä-Savon ruoka-alaa näkyväksi.

Mikä ECCP?

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) on Euroopan Unionin tarjoama alusta klustereille.

ECCP:n sivuilla kuvataan alustan tarkoitus seuraavasti: “Our mission is to be the European online hub for cluster stakeholders (cluster organisations, policymakers and other related stakeholders from the cluster ecosystem) and the reference one-stop-shop for stakeholders in third countries aiming to set up partnerships with European counterparts.”

ECCP:n sivustolta voi etsiä partnereita hankkeisiin, yhteistyökumppaneita ja tutustua klustereiden jäsenorganisaatioihin. Sieltä saa tietoa parhaillaan käynnissä olevista rahoituksista. Suomesta alustalla on tällä hetkellä 47 klusteria. Euroopan ulkopuolelta ja ulkopuolelle ECCP:llä on myös toimintaa esimerkiksi erilaisia markkinointimatkoja.

Klusteri apuna verkostoitumisessa

ECCP:n toiminnot tarjoavat klustereille väylän verkostoitumiseen. Se järjestää erilaisia webinaareja, konferensseja ja alueellisia tapaamisia, joissa asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi ohjelmaan varataan aikaa myös verkostoitumiseen. Klusteriverkostossa Etelä-Savon ruokaklusteri on otettu erinomaisesti vastaan. Suomen ruoantuotantoa arvostetaan ja kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä.

Etelä-Savon ruokaklusterin edustajat ovat näiden tapaamisten myötä luoneet suhteita monien maiden klustereihin. Tapaamisia ei ole pelkästään klustereiden johtohenkilöiden kesken, vaan ruokaklusteri on toiminut välittäjänä klustereiden jäsenyritysten yhteistyötapaamisessa. Klusterin jäsenten tiedot ovat esillä ECCP:n sivuilla, joten jäsenyritykset saavat kansainvälistä näkyvyyttä klusterin avulla.

ECCP:n sivuille on koottu myös kansainvälistä trenditietoa jäsenorganisaatioiden käytettäväksi. Trendejä voi tarkastella ja analysoida oman toimialansa näkökulmasta.

Yhteisiä koulutuksia

Klusteritoimijoille ECCP on kehittänyt Cluster Booster Academy (CBA) -koulutuksen. Nyt keväällä järjestettyyn kolmanteen koulutukseen osallistui vajaa 50 henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Koulutus sisältää tiivistä webinaarikoulutusta kotitehtävineen sekä lähipäivät, jotka järjestettiin Sofiassa Bulgariassa. Koulutuksessa työskennellään paljon pienryhmissä ja tutustutaan samalla toisiin klusteritoimijoihin. Koulutus tarjoaa erinomaista tietoa klusterin toiminnan organisointiin höystettynä jo pidempään toimineiden klustereiden käytännön kokemuksilla. Koulutukseen osallistuvat klusterit edustavat eri toimialoja, mutta toiminnan tavoite on kaikissa sama: klusteri tuottaa lisäarvoa jäsenilleen.

CBA-koulutus oli tiedonvaihdon ohessa hyvä tilaisuus verkostoitumiseen ja lähipäiviin on lisäksi järjestetty speed dating -tunti kunkin haluamiin organisaatioihin. Näiden kohtaamisien lisäksi yhteydenpito on jatkunut etätapaamisten ja LinkedIn:n kautta.

Kansainvälistä hankeideointia ja -konseptointia ECCP:n C2Lab-tilaisuudessa marraskuussa 2023 Vilnassa. Jokaisessa pöydässä oli eri aihe käsiteltävänä. Etualalla ruokahävikkiä pohtinut ryhmä. Kuva Taina Harmoinen.

Mukaan kansainvälisiin hankevalmisteluihin

Väylät kansainvälisiin hankkeisiin avautuvat vaiheittain ja vaativat usein pitkäjänteistä yhteistyötä. ECCP järjesti maatalous- ja ruoka-alan klustereille syksyllä 2023 Cluster2Lab-tapahtuman, jossa keskityttiin yhteiseen hankevalmisteluun. Hankeideointia ja -konseptointia on jatkettu tapahtuman jälkeen yhteisissä palavereissa kansainvälisten klusterikumppanien kanssa.

Kansainväliset toimijat ovat myös lähestyneet Etelä-Savon ruokaklusteria ja tiedustelleet kiinnostusta EU-rahoituksiin ja niihin tähtääviin hankkeisiin. Kansainväliset kehittämis- ja yrityshankkeet eivät synny hetkessä, vaan vaativat monen kuukauden työskentelyn, jotta sopivat partnerit löydetään ja päästään valmistelemaan yhteinen hankehakemus. Näiden asioiden parissa työskennellään parhaillaan.


Etelä-Savon ruokaklusteri – South Savo Food Cluster

Etelä-Savon ruokaklusteri perustettiin vuonna 2022. Klusterissa on reilu 20 jäsentä, jotka edustavat koko ruoka-alaa.

Etelä-Savon ruokaklusterin visio on ”Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu kestävän ruoka-alan verkosto”. Tavoitteena on toimija Etelä-Savon vastuullisen ruoka-alan kehittäjänä, verkottajana ja puolestapuhujana.

Etelä-Savon ruokaklusterin johtajana toimii tutkimusryhmäpäällikkö Teija Rautiainen Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Vastuulliset ruokapalvelut -tutkimusryhmästä.


Kirjoittaja
Taina Harmoinen
työskentelee projektipäällikkönä EU:n osarahoittamassa Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeessa Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Vastuulliset ruokapalvelut -tutkimusryhmässä.