Vieraskynä

Kasvava, kehittyvä, kestävä ja kiinnostava ruoka-ala!

632Lukenut

Kiinnostus ruokaan on viime vuosina kasvanut ‒ on sitten kyse sen alkuperästä, valmistuksesta, terveellisyydestä tai erilaisista ruokapalveluista. Ruoka- ja juomatarjonta muuttuu jatkuvasti ja uutuuksia lanseerataan ahkerasti. Erilaiset trendit ja ilmiöt vauhdittavat elintarvikealan tarjontaa ja innovaatioita. Muuttuvat taloudelliset olosuhteet, markkinakehitys ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset heijastuvat alan liiketoimintaan. Myös koronapandemia on vaikuttanut siihen, miten, mitä ja missä me kuluttajat ruokailemme. Kuluttajatuntemus ja uudistuminen korostuvat kiihtyvästi muuttuvassa ja trendien värittämässä liiketoimintaympäristössä.

Maun ja elämyksellisyyden lisäksi olemme kuluttajina entistä kiinnostuneempia elintarviketuotteiden vastuullisuudesta. Oman hyvinvoinnin lisäksi ruoan kotimaisuus, eläinten hyvinvointi, toiminnan eettisyys tai hiilijalanjälki herättävät keskustelua, ja sosiaalinen media lisää sen kuuluvuutta. Ruoka-alaa voidaan pitää intohimobisneksenä, jossa me kaikki kokemusasiantuntijoina omaamme erilaisia arvoja, näkemyksiä ja mielipiteitä.

Ilmastoystävällistä ruokaa

Ruokasektorin toiminta liittyy kiinteästi ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymyksiin, maataloustuotannon kannattavuuteen, kuluttajakentän muutoksiin sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiin yhteyksiin. Ruokajärjestelmän eri osapuolten välillä on tarvetta tiivistää yhteistyötä jatkuvan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kiristyvään kilpailuun vastataksemme. Myös ilmastomuutoksen sopeutuminen haastaa toimialaa tehostamaan toimintaprosessejaan, materiaali- ja energiatehokuuttaan sekä syventämään yhteistyötä eri tahojen kanssa erilaisten skaalautuvien ratkaisujen tekemiseksi.
Suomalaisen elintarvikealan kilpailukyvyn ylläpitäminen on tärkeää, sillä ala on merkittävä alueellinen ja valtakunnallinen työllistäjä. Alkutuotanto, elintarviketeollisuus sekä kauppa ja ravitsemispalvelut työllistävät yhteensä noin 300 000 ihmistä, joten noin joka kymmenes työikäisistä saa leipänsä ruokajärjestelmään liittyvästä työstä. Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat alkaneet näkyä kehittämistä jarruttavana tekijänä.

Menestymistä investoinneista ja uusista tuotteista

Teknologioiden kehittyminen ja digitalisaatio ovat muutosvoimia, jotka mahdollistavat kilpailukyvyn kehittämistä. Elintarviketeollisuuden tälle vuodelle suunnitellut kiinteät investoinnit ovat mittavia, yli 800 miljoonaa euroa, jossa kasvua on lähes 50 % viime vuoteen verrattuna. Investoinnit todentavat toimialan tulevaisuudenuskoa.

Viime vuodet ovat olleet koronapandemian takia poikkeuksellisia ja kohdelleet monimuotoisia elintarvikealan yrityksiä eri tavoin. Koronapandemia on lisännyt epävarmuutta tulevaisuudesta, muttei ole tukahduttanut elintarvikealan pk-yritysten kasvuhakuisuutta. Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvunälkäisiä, mikä käy ilmi joulukuussa julkaistusta Elintarviketeollisuuden pk-yritysbarometristä. Voimakkaasti kasvuhakuisia oli 20 % ja mahdollisuuksien mukaan kasvua tavoittelevia oli 34 % pk-elintarvikeyrityksistä. Kysely tehtiin kesällä 2021 ja siihen vastasi 114 elintarvikealan pk-yritystä.

Uudistumista elintarvikealan pk-yritykset hakevat investointien ohella tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisesta. Kehittämistarpeita vastaajat näkivät eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotannossa, tietotekniikassa, tuotekehityksessä ja laadussa. Yritystoiminnan säätely nähtiin elintarvikealan yrityksissä pahimpana ulkopuolisen kehittämisen esteenä, kun muut kyselyyn vastanneet kokivat pahimpana yleisen suhdannetilanteen.

Elintarvikealassa on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, osaamisesta, maaseudun elinvoimaisuudesta, taloutemme hyvinvoinnista ja ruokakulttuurista sekä lukemattomista ruokanautinnoista.

Leena Hyrylä, jonka pesti osa-aikaisena elintarvikealan toimialapäällikkönä jatkuu vuosina 2022–2023.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä. Toimialaraportit löytyvät toimialapalvelun verkkosivuilta osoitteesta www.tem.fi/toimialapalvelu