ArtikkelitKansi

Täydennyskoulutusta luonnontuotealan ammatillisille opettajille

Siankärsämön keruuta. Kuva Juha Rutanen.
395Lukenut

Luonnontuotealan yritystoiminta ja tuotekehitys ovat harpponeet aimo askelin eteenpäin, ja alan töissä tarvitaan yhä vankempaa osaamista. Tarpeeseen on nyt vastattu kehittämällä alalle korkeakoulutasoista täydennyskoulutusta. Erityisesti luonnontuotealan ammatillisen koulutuksen parissa toimiville opettajille ja kouluttajille suunnattu täydennyskoulutus tähtää alan koulutustarjonnan vahvistamiseen ja laajentamiseen. Koulutusta kehittämällä luonnontuotealalle saadaan lisää osaajia, joita kehittyvän elinkeinon kasvussa tarvitaan.

Uusi täydennyskoulutuskokonaisuus on jaettu kuuteen alalla tarvittavaa syvällistä ja ajantasaista osaamista tarjoavaan, viiden opintopisteen laajuiseen opintojaksoon. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat vuosien 2022–2024 aikana Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Arktiset Aromit ry. Osallistujia on noin kaksikymmentä oppilaitoksista ympäri Suomea. Täydennyskoulutushanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Raaka-aineiden tuotanto ja arvoaineet Ruralia-instituutin koulutusvastuulla

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vastuulla täydennyskoulutuksessa on ollut kaksi opintojaksoa, joista ensimmäinen ”Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut” käynnisti koulutusohjelman keväällä 2022. Opintojakson tavoitteena oli toimia johdantona alan toimintaan, ja sen vuoksi verkkoluentojen teemat olivat monipuoliset sisältäen tietoa muun muassa luonnontuotteiden keruusta, osto- ja välitystoiminnasta, raaka-aineiden käsittelystä ja laadusta sekä lainsäädännöstä. Luennoilla käsiteltiin myös logistiikkaa, paikkatietoa, kaupallisuutta ja toiminnan kestävyyttä.

Luennoilla oli asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi yritysesimerkkejä, joita oli myös kurssin lähijaksolla Luonnontuotepäivillä. Opintojakson kehittämistehtäväksi pystyi valitsemaan joko keruutoiminnan suunnitteluun ja organisointiin tai raaka-aineen keruuohjeiden ja laatuluokitusohjeistuksen laadintaan liittyvän tehtävän.

Kuva Katja Perttu.

Toinen Ruralia-instituutin vastuulla ollut opintojakso oli keväällä 2023 alkanut ”Luonnontuotteiden ainesosat, ominaisuudet ja hyödyntäminen”. Sen aiheina olivat muun muassa luonnontuotteissa käytettävien raaka-aineiden kemialliset koostumukset, yhdisteryhmät ja ravintoaine- ja terveysvaikutukset. Uutto- ja erotusmenetelmät olivat keskeinen osa kurssin sisältöä. Lähipäivät pidettiin Helsingissä, mihin kuului laboratoriotyöskentelyä ja yritysvierailuja. Syksyllä perehdyttiin Seinäjoella Foodwestin palveluihin sekä osallistuttiin Luonnontuotepäiviin. Tälläkin opintojaksolla opiskelijat tekivät kehittämistehtävän pareittain.

Edellä mainittujen lisäksi jokaisella opintojaksolla opiskelijat koostavat oppimispäiväkirjat oman oppimisen reflektoimiseksi. Oppimispäiväkirjat antavat arvokasta palautetta opintojen kehittämiseksi. Opiskelijoiden palautteessa esiin ovat nousseet muun muassa saatu uusi osaamisen, asiantuntemus ja verkostot. Asiantuntijoita on pidetty osaavina ja sisältöä hyvänä. Käytännön päivät ja yritysvierailut on koettu antoisiksi, samoin kuin kehittämistehtävän työstäminen. Haasteita on aiheuttanut tiukka aikataulu ja työn ja opiskelun yhteensovittaminen.

Lapin ammattikorkeakoulusta osaamista luonnonkasvien viljelyyn ja palvelujen kehittämiseen

Ensimmäisellä Lapin ammattikorkeakoulun vastuulla olevalla opintojaksolla käsiteltiin erilaisia luonnontuotteisiin liittyviä viljelymuotoja ja korjuutekniikkoja. Kesällä ja syksyllä 2022 toteutettu opintojakso sisälsi asiantuntijoiden opetusta ja luentoja sekä lähijaksoilla käytännön kokeiluja. Lisäksi opiskelijat toteuttivat opintojakson aikana valitsemansa luonnonkasvin viljelystä laajan innovatiivisen tehtävän, joka esitettiin opintojakson lopuksi.

Frantsilan tilalla Hämeenkyrössä sadonkorjuun aikaan järjestetyllä lähijaksolla opiskelijat pääsivät tutustumaan ammattitaitoiseen luonnonkasvien viljelyyn sekä korjuuseen. Opiskelijat perehtyivät myös luonnonkasvien jatkokäsittelyyn sekä tutustuivat yrityksen toimintaan ja tuotteisiin. Myöhemmin syksyllä Rovaniemellä järjestetyllä toisella lähijaksolla oppilaat tutustuivat ruusujuuren korjuuseen ja jatkokäsittelyyn sekä sienten viljelyyn Hirvaan opetusmetsissä. Ruusujuuritilalla opiskelijat pääsivät näkemään ja kokemaan koko ruusujuuren korjuuketjun sekä sen jatkokäsittelyn. Opetusmetsissä opiskelijat puolestaan tutustuivat sienten viljelyn teoriaan, inventoivat pakuriviljelyn koealueita sekä istuttivat itse sieniä maapuihin ja kantoihin.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa lisäksi keväällä 2024 toteutettavasta opintojaksosta, joka keskittyy luonnontuotteisiin tukeutuviin palveluihin. Opintojaksolla tutustutaan syvemmin luonnontuotteita hyödyntävien hyvinvointi- ja matkailupalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen.

Kuva Iida Alasentie.

Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tuotekehityksen ja liiketoiminnan osaamista

Täydennyskoulutuksen neljännessä osiossa paneuduttiin markkinalähtöisen tuotekehityksen prosesseihin ja menetelmiin. Syys-lokakuun aikana pidetyillä luennoilla aiheina olivat tuotekehitysprosessin laadunhallinta, tuotekonseptin luominen, pakkausteknologia, elintarviketurvallisuus ja hygienia sekä tuotekehityksen erilaiset prosessit ja menetelmät. TKI-asiantuntijat Gun Wirtanen ja Tiina Laitila suunnittelivat luentorungon kattamaan koko tuotekehitysprosessin. Päämääränä on tuottaa myytäviä tuotteita. Opiskelijat toteuttivat kurssin aikana kehittämistyön, jossa tehtävänä oli suunnitella tuotekehitysprosessi valitsemalleen luonnontuoteraaka-aineelle.

Opintojakson lähiviikko toteutettiin lokakuussa 2023 Seinäjoen ammattikorkeakoulun analyysilaboratoriossa ja Frami Food Lab -elintarvikelaboratoriossa. Laboratorioissa opiskelijat pääsivät testaamaan suunnittelemiaan konsepteja käytännössä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun laboratorioiden monipuolinen laitevalikoima mahdollisti kokeiluja muun muassa erilaisten fermentointien ja emulgointien parissa. Analyysilaboratoriossa päästiin mittaamaan tuotteiden kosteus- ja kuiva-ainepitoisuuksia. Opiskelijat toivoivat mikrobiologisten analyysien lisäämistä tulevalle opintojaksolle. Toive toteutuu viimeisenä järjestettävän opintojakson lähiviikolla, josta Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustajat vastaavat.

Tulevan täydennyskoulutuskokonaisuuden päättävän opintojakson teemana on luonnontuotealan yritystoiminnan kehittäminen. Osiossa aiheina ovat erilaiset yrityksen investointi- ja kehittämisrahoitusmahdollisuudet, luonnontuotteiden verotus, kansainvälinen kaupankäynti ja sosiaalisen median hyödyntäminen vastuullisesti ja kestävästi. Lähiviikolla mikrobiologisten analyysien suorittamisen ja vierailijaluennon lisäksi tutustutaan vuosittain järjestettäviin Kauhajoen Ruokamessuihin.

Kuva Iida Alasentie.

Arktiset Aromit ry työelämä- ja oppilaitosyhteyksien ylläpitäjänä

Arktiset Aromit ry on ollut täydennyskoulutushankkeessa mukana opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehtien siitä, että sisällöt edistävät työelämälähtöistä osaamisen kartuttamista. Yhdistys on auttanut opintojaksoilla toteutettujen yritysvierailujen ja -luentojen suunnittelussa samoin kuin kehittämistehtävien kokoamisessa ja arvioinnissa. Yhdistys on myös tarvittaessa neuvonut ja ohjeistanut opiskelijoita kehittämistehtävissä ja arjen opetustyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelijoiden oppimisympäristöön Moodleen on koottu luentomateriaaleista lähteitä ja linkkejä sekä aihealueita on täydennetty tutkimus- ym. linkeillä. Arktiset Aromit ry on lisäksi koonnut ja julkaissut oppimateriaalia sivuillaan. Hankkeessa on viestitty ja ylläpidetty yhteyksiä oppilaitoksiin, yrityksiin, Opetushallitukseen ja luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikuntaan.

Kirjoittajat
Katja Perttu ja Juha Rutanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Juho Haveri-Heikkilä, Lapin ammattikorkeakoulu
Sanni Nikumatti ja Gun Wirtanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anu Tossavainen, Arktiset Aromit ry

Kuvat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti