Uutiset

Koronaepidemia on kohdellut elintarvikealan pk-yrityksiä eri tavoin

473Lukenut

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke kartoitti syksyn 2020 aikana koronaepidemian vaikutuksia elintarvikealan pienten ja keskisuurten jalostusyritysten toimintaan. Tavoitteena oli kerätä tietoa erityisesti kokemuksista ja muutoksen mukanaan tuomista uusista toimintatavoista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Tiedonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä, johon vastasi 106 elintarvikealan pk-yritystä, sekä haastattelemalla 20 yritystä. Yritykset edustivat eri maakuntia ja eri toimialoja. Tulokset tarjoavat näköalaa yritysten kokemuksiin osallistuneiden yritysten näkökulmasta, mutta tuloksia ei voi yleistää koskemaan koko elintarvikealaa tai kaikkia alan pk-yrityksiä. Selvityksen tekoaikanakin näytti siltä, että poikkeuksellinen tilanne jatkuu.

Toimialan monipuolisuudesta johtuen myös koronaepidemian vaikutukset ovat olleet hyvin erilaisia eri yrityksille. Negatiivisia vaikutuksia on ollut myyntiin, kannattavuuteen, tuotantomääriin ja asiakasmääriin liittyen, mutta osalle vastaajista vaikutukset ovat olleet myös positiivisia liittyen myyntiin ja asiakasmäärien kasvuun. Vähiten vaikutuksia on koettu olleen tuotantokustannuksiin, raaka-aineiden saantiin ja henkilöstömäärään.

Koronaepidemiassa pärjäämisen tärkeimpiä kulmakiviä ovat aineiston perusteella yrityksen entuudestaan vahva taloudellinen tilanne ja monipuoliset myyntikanavat sekä taloudellinen puskuri.
Kohdemarkkinoiden hajauttamisen ja asiakaskunnan heterogeenisuuden tärkeys on yksi merkittävimmistä opeista tulevaisuutta ajatellen. Myyntikanavien monimuotoisuutta onkin koronaepidemian aikana lisätty avaamalla uusia kanavia ja suuntaamalla tarjontaa uusille asiakassegmenteille, kuten kuluttajamarkkinoille ruokapalvelusektorin rinnalla.

Varautumissuunnitelmia yrityksissä oli tehty erilaisten häiriötekijöiden varalta melko vähän ennen koronaepidemiaa. Varautumatta jättämistä voi selittää pk-yritysten pienen koon mahdollistama joustavuus sekä luottamus siihen, että yllättäviin muutoksiin pystytään sopeutumaan tarvittaessa.

Yritykset kaipaavat koronaepidemiasta selviytymiseen ja toiminnan uudistamiseen edelleen rahallista tukea, maksuaikaa ja tilavuokrien alennusta, mutta odotuksissa näkyy selkeä kasvu yritysneuvonnan, lainantakauksien, koulutuksen ja sidosryhmien omaehtoisen yhteistyön tarpeelle. Vaikka korona on heikentänyt yrityksen tulevaisuudennäkymiä, halua kehittämiseen on.

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tilaaman selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy ja raportti on ladattavissa aitojamakuja.fi -sivuilta

Teksti
Anna Kortesoja ja Päivi Töyli