ArtikkelitKansi

Kansallinen proteiiniklusteri tukemaan nuorta ja kasvavaa toimialaa

644Lukenut

Maa ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ja VTT käynnistivät syksyllä 2020 hankkeen, jonka tavoitteena on aktivoida kansallista toimijaverkostoa ja luoda yhteistyömalli, kansallinen proteiiniklusteri, joka mahdollistaisi kasviproteiinituotteiden tehokkaamman alkutuotannon, valmistamisen, jakelun ja käytön kehittämisen.

Työtä vaihtoehtoisten proteiininlähteiden paremman käytettävyyden eteen on tehty ja tehdään monessa tutkimus- ja kehityshankkeessa. Tässä työssä lähdimme tarkastelemaan proteiiniomavaraisuutta ja kasviproteiiniketjun toimivuutta ekosysteeminäkökulmasta. Tavoitteemme oli avoimen yhteistyömallin luominen, jotta tieto ja yhteistyömahdollisuudet olisivat yhdestä paikasta löydettävissä.

Hankkeessa hyödynnettiin Food and Beyond ekosysteemiä, ja työ aloitettiin kokoamalla yhteistyöryhmä, joka koostui monipuolisesti ruokasektorin eri toimialojen asiantuntijoista. Hankkeen aluksi hahmotettiin kasviproteiinin arvoketjun suurimpia haasteita ennakkokyselyllä, johon asiantuntijat antoivat näkemyksensä. Asiantuntijat osallistuivat myös kahteen työpajaan, joissa työskenneltiin interaktiivista alustaa hyödyntäen.

Food and Beyond

Yhteenvetona voidaan todeta sekä ennakkokyselyn että työpajojen pohjalta, että proteiiniklusterin suurimmiksi mahdollisuuksiksi koettiin uusien verkostojen, kumppanuuksien ja ideoiden luonti, arvoketjun kannattavuuden lisääminen sekä kasviproteiinituotteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen. Lisäksi kansainvälisen viennin kasvattaminen tunnistettiin yhteiseksi tahtotilaksi. Mahdollisiksi haasteiksi koettiin toimintaympäristön ja resurssien mahdollinen muutos, toimijoiden väliset näkemyserot ja luottamuksen puute sekä toimintamallin ja alustan vaikeakäyttöisyys.

Food and Beyond innovaatioekosysteemi on tunnistanut alustan tarpeellisuuden yhteistyön avuksi ja on yhteiskehittänyt digitaalisen työkalun, joka tulee aukeamaan kevään aikana. Alusta tulee olemaan myös proteiiniklusterin kotipesä, jossa kaikki jäsenet voivat jakaa ja hakea tietoa, mahdollisuuksia tai esittää innovaatiohaasteita.

Olemme jatkaneet aktiivisesti työpajojen jälkeen klusterin kehittämistä yrityskeskusteluissa, joissa on käyty läpi klusterimallia ja kehitetty sitä eteenpäin. Tavoitteena on saada toiminta käyntiin tämän kevään aikana. Haemme konkreettisia ratkaisumalleja työssä suurimmiksi pullonkauloiksi tunnistetuille haasteille. Julkaisemme myös maaliskuussa raportin, johon olemme kuvanneet vaihtoehtoisten proteiinilähteiden nykytilaa suomessa ja klusterin tavoitteita tiekartan avulla. Sen visiona on: Suomi on kasviproteiinien suhteen riittävän omavarainen ja merkittävä kasviproteiinijalosteiden vientimaa.

On ollut ilo nähdä, kuinka paljon olemme jo lyhyessä ajassa saaneet mukaan eri tahoja ja havainneet kasvanutta kiinnostusta proteiiniklusterin toimintaan. Toivomme tulevaisuudessa saavamme vielä paremmin koko ketjun saman pöydän ääreen ja kehittämään alaa yhdessä samassa hyvässä hengessä kuin syksyn työpajoissa on aloitettu. Kiitos kaikille, jotka ovat tähän mennessä antaneet aikaa ja ajatusta hyvän toimintamallin rakentamiseen.

Kirjoittaja
Mirva Lampinen
Co-Creation Managet, VTT